สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

แถลงการณ์ของกลุ่มนักเขียนเชียงใหม่ ต่อการประชุมสมัชชาเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (ภาคเหนือ)

เมื่อ วันที่ 22 ม.ค. 54 กลุ่มนักเขียนบางส่วนของเชียงใหม่ได้ออกแถลงการณ์ต่อการประชุมสมัชชาเครือ ข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (ภาคเหนือ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ของกลุ่มนักเขียนเชียงใหม่ ต่อการประชุมสมัชชาเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (ภาคเหนือ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปที่มีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์เป็นประธาน จะจัดให้มีการประชุมสมัชชาเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป(ภาคเหนือ)ที่ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2554 โดยส่งจดหมายเชิญให้ศิลปินสาขาต่างๆ รวมทั้งนักเขียนและกวีในภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาที่ระบุแล้ว นั้นต่อการประชุมดังกล่าว กลุ่มนักเขียนและกวีเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 เพื่อกำหนดท่าทีต่อการประชุมของสมัชชาเครือข่ายศิลปินฯ และมีความเห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้ :

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลที่มีพรรค ประชา ธิปัตย์เป็นแกนนำ ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม มือเปื้อนเลือด ไร้ความเป็นกลาง ขาดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม มีพฤติกรรมเป็นหัวหอกทางการเมืองให้กับชนชั้นนำในระบบเก่า ทั้งจะนำพาประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบเดิมๆที่ไม่พึงประสงค์

ที่ประชุมของนักเขียนเชียงใหม่แม้สนับสนุนการปฏิรูป แต่ไม่เชื่อว่าการดำเนินการตามแผนการนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยที่แท้ จริง เป็นแต่เพียงการจัดฉากหรือเป็นการปฏิรูปกำมะลอแบบขอไปที เพื่อสร้างความชอบธรรมและเป็นข้ออ้างในการดำรงไว้ซึ่งอำนาจเก่า ตามเป้าหมายเบื้องต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

การปฏิรูปที่แท้จริงตามความหมายของกลุ่มนักเขียนเชียงใหม่คือการผ่าตัด โครง สร้างอำนาจทางการเมืองเสียใหม่ทั้งระบบ คือการสร้างความยุติธรรมทางสังคม คือการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณและผลประโยชน์ ทำลายการกระจุกตัวของอำนาจและผลประโยชน์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง ทั้งสร้างการเมืองที่ประชาชนควบคุมได้ โดยปลอดจากการครอบงำของอำนาจภายนอกที่เป็นปกาศิตจากเบื้องบน หรืออำนาจอาวุธจากกองทัพ หรืออำนาจตุลาการที่ไร้มาตรฐานความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เพียงด้วยการปฏิรูปที่แท้จริง มิใช่การปฏิรูปกำมะลอที่หลอกลวงและไร้ยางอาย

การประชุมที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความเห็นของศิลปินสาขาต่างๆครั้งนี้ยัง ไร้ ซึ่งความชัดเจน ตั้งแต่องค์กรผู้จัดการประชุมและหัวข้อการเสวนา ที่ ประชุมนักเขียนเชียงใหม่ไม่เคยมีส่วนร่วมและไม่เคยรับทราบว่าเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป(ภาคเหนือ)เป็นใครและจัดตั้งมาตั้งแต่เมื่อใด อีกทั้งหัวข้อการปาฐกถาและเสวนา เช่นศิลปินกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยและหรือศิลปะจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไรมิใช่ประเด็นที่เหมาะสมกับสถานการณ์การปฏิรูปประเทศไทย ทั้งมิควรเป็นหัวข้อที่จะนำมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อจะสร้างข้อสรุปไป สู่การปฏิรูปประเทศไทย การจัดหัวข้อเสวนาเช่นนี้ หากมิใช่ความมืดบอดด้วยอวิชชาของผู้จัด ก็คงเป็นด้วยความตั้งใจจะเลี่ยงประเด็นด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งที่ ประชุมนักเขียนเชียงใหม่มิอาจยอมรับ ทั้งแคลงใจว่าการเสวนาภายใต้หัวข้อเช่นนี้ จะนำไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริงได้หรือ?

การรับฟังความคิดเห็นแบบจัดฉากและการเสวนาแบบเลี่ยงประเด็นย่อมนำไปสู่ การ ปฏิรูปแบบกำมะลอ มิอาจก่อให้เกิดมรรคผลใดๆ ทั้งเป็นการพร่าผลาญงบประมาณอันเป็นภาษีของประชาชนอย่างมหาศาล เชื่อว่าการเสวนาเช่นนี้คงมีการจัดขึ้นอย่างกว้างขวางตามที่ต่างๆทั่วประเทศ ในเร็ววันนี้ ทั้งหมดนั้นเพียงเพื่อประทับความชอบธรรมให้กับระบอบเก่าได้สืบทอดอำนาจและผล ประโยชน์ต่อไป

นักเขียนเชียงใหม่ผู้เข้าร่วมการประชุมมิใช่กลุ่มบุคคลที่สังกัดใน ฝักฝ่าย ความขัดแย้งหนึ่งใด แต่คือผู้ปรารถนาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครั้งใหญ่อุบัติขึ้นในประเทศ ไทย เป็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิเสรีประชาธิปไตย และเพื่ออำนาจอธิปไตยของประชาชนที่สนองผลประโยชน์ให้กับผู้คนทุกหมู่เหล่า

กลุ่มนักเขียนเชียงใหม่จึงมิอาจเห็นด้วยกับการปฏิรูปแบบกำมะลอ ทั้งจะไม่เข้าร่วมการประชุมแบบฉัดฉากที่มีขึ้นในจังหวัดน่านในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม

กลุ่มนักเขียนเชียงใหม่ดังปรากฏในรายนามแนบท้ายแถลงการณ์นี้ไม่ประสงค์จะ สร้างความขัดแย้งกับบุคคลหนึ่งใดในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยที่ดำเนินอยู่ รวมทั้งผู้จัดการประชุมสมัชชาเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป (ภาคเหนือ) ทว่าการแสดงออกด้วยแถลงการณ์ฉบับนี้ก็เพื่อ ขัดแย้งเชิงนโยบายต่อการปฏิรูปแบบกำมะลอเช่นนั้น ทั้งจะไม่แทรกแซงหรือก้าวก่ายสิทธิของผู้ใดที่ปรารถนาจะเข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว.


จึงแถลงต่อสาธารณชนเพื่อทราบ
ที่ประชุมนักเขียนเชียงใหม่

22 มกราคม 2554

รายชื่อนักเขียนที่รวมลงนาม (อัพเดทเมื่อ เวลา 16.30 น., 26 มกราคม 2554)

คำผกา
เพ็ญ ภัคตะ
มิตร ใจอินทร์
แพรจารุ
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
ชลธี ตระพัง
อัคนี มูลเมฆ
มาลานชา
วิภู ชัยฤทธิ์
อรรคพล สาตุ้ม
อรุณรุ่ง สุตย์สวี
มหรรณพ โฉมเฉลา
รวิวาร
พรพิศ ผักไหม
ภัควดี ไม่มีนามสกุล
กานต์ ณ กานท์
การะเกต ศรีปริญญาศิลป์

http://prachatai.com/journal/2011/01/32808

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น