สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' ใน Facebook ออกแถลงการณ์ฉบับ 3

กลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' ใน Facebook ออกแถลงการณ์ฉบับ 3
Mon, 2010-06-21 22:16


กลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งก่อตั้งโดยนายสมิทธิ ธนานิธิโชติ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 หลังจากนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยกเลิกการขยายถนนธนะรัชต์ในช่วงกิโลเมตรที่ 10-16 ขณะที่ถนนช่วงกิโลเมตรที่ 2-10 นั้น แม้นายกฯ จะสั่งชะลอโครงการขยายถนนช่วงนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนและความคืบหน้ากับการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์
ทางกลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' จึงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอาทิเช่น ให้ยกเลิกการขยายถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 2-10 แต่หันมาสร้างทางจักรยาน ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , จัดให้มีการสำรวจและจัดทำแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่้อเป็นแนวกันชน พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่โดยรอบทั้งสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และ อื่นๆ โดยต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์อย่างเต็มรูปแบบและเปิดเผยต่อสาธารณะชน, ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกให้เป็นระบบ เป็นต้น
โดยแถลงการณ์ฉบับเต็มมีดังนี้....

________________________________________
แถลงการณ์กลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook ฉบับที่ 3
เรียน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นับเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ จากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งชะลอโครงการขยายถนนธนะรัชต์ บริเวณกิโลเมตรที่ 2-10 และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีได้มีมติยืนตาม รวมทั้งให้ยกเลิกการขยายถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 10-16 โดยสิ้นเชิง และให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการตัดไม้และหาผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังให้กรรมการจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดทำแผนงานเพื่อสำรวจและกำหนดพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
จนถึงวันนี้ ยังไม่มีความชัดเจนและความคืบหน้ากับการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ ส่วนการขยายช่วงแรกที่ยังค้างคาอยู่จากกิโลเมตรที่ 2- 10 บนถนนธนะรัชต์นั้น แม้เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์จะรณรงค์ปลูกต้นไม้หลายพันต้นไปหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล (จนมีผู้สนับสนุนที่พยายามขนกล้าไม้มาร่วมประสบอุบัติเหตุ)ซํ้ำาร้ายยังต้อง ดูแลกันเอง โดยเฉพาะการจ่ายค่ารดน้ำต้นไม้ (ครั้งละ 600บาท) ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็มิได้ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนใดๆ
ขณะที่การพูดคุยและเจรจากันของกรมทางหลวงและกรมป่าไม้ยังไม่ได้ข้อยุติ ในการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ โดยจะต้องกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ปัญหาที่ค้างคาจึงยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีความจำเป็นทั้งสร้างความแตกแยกใน พื้นที่และอาจนำมาสู่ความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สิน จากการชะลอการขยายถนนทำให้ไม่มีการปรับระดับ และจากปัญหาที่เป็นอยู่แต่เดิม นั่้นคือไม่มีป้ายเตือนไฟฟ้าและข้อความใดๆ โดยเฉพาะช่วงทางโค้งและทางแยก
กลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook ซึ่งได้ติดตามข้อมูลและคัดค้านการขยายถนนธนะรัชต์มาโดยตลอด จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง
1) ให้คณะรัฐมนตรีฯ มีมติยกเลิกการขยายถนนช่วง ก.ม. ที่ 2-10 โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงคมนาคมดำเนินการ ฟื้นฟูและปลูกต้นไม้เพื่อการปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งมีช่องทางจักรยานทั้งสองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดมลภาวะ และเป็นการออกกำลังกายของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ อาจจัดให้มีทางเท้าเพื่อให้เดิน วิ่ง พักผ่อนใต้ร่มไม้ที่จะมีการปลูกคืน ซึ่งยังเป็นการคำนึงถึงคนเดินเท้าแทนที่จะคิดถึงแต่ถนนเพื่อรถยนต์เพียง อย่างเดียว
2) จัดให้มีการสำรวจและจัดทำแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่้อเป็นแนวกันชน พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่โดยรอบทั้งสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และ อื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงใดๆในพื้นที่ที่กำหนดต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์อย่างเต็ม รูปแบบและเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งหมายรวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ด้วย หากพื้นที่ใดที่มีลักษณะพิเศษและมีความอ่อนไหวทางธรรมชาติมาก จะต้องเข้มงวดในกระบวนการต่างๆ มากขึ้นไปเป็นระดับสูงสุด และต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3) ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความกล้าหาญในการตัดสินใจ มิใช่ยืดเวลาเพื่อให้กระแสการคัดค้านลดลงและมิใช่เพื่อให้เกิดการประนี ประนอม ซึ่งจะทำให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้อย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมต้องการ เพราะการจัดการขยายถนนสี่เลนทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2538 จำเป็นจะต้องมีการยกเว้นในพื้นที่คาบเกี่ยวและเชื่อมโยงกับเขตอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งเขตอนุรักษ์ทางโบราณสถานและโบราณคดีอื่นๆ อีกด้วย
4) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกให้เป็นระบบ โดยทุกประเทศที่มีมรดกโลกจะต้องดำเนินการให้ไปเป็นตามนี้ แต่ทั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็น มรดกโลกมานานแต่กลับไม่มีการบริหารจัดการที่ดีและยังไม่มีหน่วยงานใดจัดตั้ง ขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
5) ขอเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าไร้วิสัยทัศน์และจิตสำนึกในการจัดการบริหารตามนโยบาย
ท้ายสุดกลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook ซึ่งได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านโครงการขยายถนนธนะรัชต์ทางขึ้นเขาใหญ่ให้เป็น สี่เลนมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และขณะนี้มีผู้ลงชื่อคัดค้านจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นสามพันคน (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความจำเป็น และความต้องการอันแท้จริงของประชาชนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
กลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook
20 มิถุนายน 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น