สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติศาสตร์การปฏิวัติชนชั้นนายทุน


ผลงานอันดับ ๑ จากเรื่องยาวที่ตีพิมพ์ในหนังสือ VOICE OF TAKSIN

เล่าเรื่องฟังสบายๆ สไตล์ จักร ภูมิสิทธิ์

คู่มือประกอบการตัดสินใจว่า จะเลือกข้าง แดง หรือ เหลือง ดี

ต้องศึกษา

ประวัติศาสตร์การปฏิวัติชนชั้นนายทุน

สมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์

บทนำ

จากใจผู้เขียน

นับแต่ ชาร์ล ดาวิน นักวิทยาศาสตร์นามอุโฆษได้ประกาศสัจธรรมแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งคัดค้านพระคัมภีร์แห่งศาสนายูดาและศาสนาคริสต์ที่กล่าวอ้างว่าพระยะโฮวา เป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นจากผงคลีดิน นับแต่นั้นวิชาการเมืองและวิชาสังคมวิทยาก็ได้พัฒนากลายเป็นวิทยาศาสตร์แขนง หนึ่งที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์การเมือง (Political Science) หรือ วิทยาศาสตร์สังคม (Social Science) โดยผู้รู้วิทยาศาสตร์ทางการเมืองและศาสตร์ทางสังคมทั้งหลายได้ทำการตรวจสอบ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติใหม่เพื่อหากฎเกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่า วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ เพื่อสร้างเป็นทฤษฎีไว้ใช้อธิบายและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละ รัฐ โดยไม่ต้องพึ่งพาหมอดูที่ใช้การพยากรณ์จากฤกษ์พานาทีและดวงดาว

สิ่งหนึ่งทีค้นพบและไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในช่วงระยะเวลา 200 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงระยะเวลาของการพังทลายของระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ โบราณ หรือที่รู้จักในนามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และพัฒนาเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในขอบเขตทั่วโลกด้วยปัจจัยและ เงื่อนไขของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการผลิต ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดระบบการสาธารณสุขที่ดี ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการตายของเด็กแรกคลอดน้อยลง ประชากรเพิ่มมากขึ้น เป็นผลระบอบกษัตริย์แบบโบราณที่อำนาจรัฐรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของประชากรในเมืองที่มีขนาดใหญ่ได้ รวมตลอดทั้งกระบวนการทางความเชื่อและความคิดของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปจาก ความเชื่อดั้งเดิมอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้

วิวัฒนาการ สังคมของมนุษย์ไม่มีถอยหลังดังจะเห็นได้ว่ามีแต่รัฐทุกรัฐพัฒนาไปสู่ระบอบ ประชาธิปไตย แต่ไม่มีแม้แต่รัฐเดียวที่ถอยหลังกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

เราไม่อาจจะบอกได้ว่าระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เราบอกได้เพียงว่าสิ่งนี้เป็นกฎแห่งวิวัฒนาการสังคม

ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์การเมืองอยู่ที่จะต้องนำทฤษฎีประสานกับ เหตุการณ์ทางสังคมเพื่อพยากรณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองว่าจะไปในทิศ ทางใด และสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ต้องหาทางให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองอย่างละมุนละม่อม และเกิดความรุนแรงต่อชีวิตของผู้คนให้น้อยที่สุด แต่มิใช่การขัดขวางการเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑ์นี้มิใช่สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยที่สุดนั้นคือ พระสูตรแห่งพุทธโอวาทที่เรียกว่า ปฏิจสมุปบาท ที่สภาพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงล้วนแล้วแต่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป และเกิดขึ้นใหม่วนเวียนอยู่เช่นนี้ทั้งชีวิต จิต วิญญาณ และระบอบการปกครองของมนุษย์ แต่เหตุใดคนไทย จึงมิได้ใช้ประโยชน์จากพระสูตรเหล่านี้?

เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิชาเหล่านี้ถูกปิดกั้นและบิดเบือนจากนัก วิชาการที่อวดอ้างตัวเองเป็นผู้รู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและเรียกตัวเองว่า อาจารย์

พวกนักวิชาการผู้ทรยศต่อวิชาชีพของไทยวันนี้ได้รวมหัวกันออกมาป่าวร้อง ทั้งโกหก บิดเบือน และขัดขวางกฎแห่งวิวัฒนาการสังคม ด้วยเพียงเพราะได้เศษเนื้ออาหารและเกียรติยศจอมปลอมจากระบอบอำมาตย์ จนกระทั่งเห็นการสังหารหมู่ประชาชนอย่างโหดร้ายเป็นเรื่องที่สมควรแล้ว หรือเห็นว่าชีวิตของมนุษย์เป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีของอาคารการค้าตึกเวิลด์เทรดเท่านั้น

พวก เขาไม่รู้หรอกหรือว่าระบอบอำนาจใดก็ตามที่เห็นชีวิตมนุษย์ไร้ค่าเป็นเพียง แค่ผักปลานั้นคือสัญญาณที่กำลังบอกว่าระบอบอำนาจนั้นกำลังจะล่มสลายการพัง ทลายและพัฒนาการของระบอบการปกครองในอดีตของมนุษยชาติทั่วโลกล้วนมีจุดเริ่ม ต้นจากสิ่งนี้ ดังจะเห็นได้จากการพังทลายของระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมี ราชวงศ์ชิงของจีนในปี ค.ศ 1911 เป็นต้น ไม่เว้นแม้แต่ระบอบอำนาจเผด็จการของสามัญชนในศตวรรษที่ 20 ต่อเชื่อมศตวรรษที่ 21 เช่นระบอบอำนาจของฮิตเลอร์แห่งเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สังหารหมู่ชาวยิวด้วย ข้อหา ขอพื้นที่ทางเศรษฐกิจคืนจากชาวยิว หรือกรณีซัดดัม ฮูเซน แห่งอิรักที่ทำการ กระชับพื้นที่ จนทำให้ชาวคริสต์ชนกลุ่มน้อยประเทศล้มตายจำนวนมาก ซึ่งในขณะที่จอมเผด็จการทั้งหลายยังมีอำนาจอยู่ โทรทัศน์ วิทยุ ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ออกข่าวรณรงค์ครอบงำความคิดให้ประชาชนชื่นชมการฆ่า หมู่ประชาชนนั้นๆ แต่สุดท้ายระบอบอำนาจรัฐนั้นก็พังทลาย

มีนักวิชาการสามานย์ที่พยายามจะสร้างวาทะกรรมว่า ผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่มีผู้ชนะคนใดที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ชื่นชมกับการสังหารหมู่ ประชาชนแล้วป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะอย่างพระนางมาลีอังตัวเนต พระเจ้าซาร์นิโคลัส พระนางซูสีไทเฮา หรือแม้แต่ผู้ชนะ อย่างฮิตเลอร์, มุโสสินี และซัดดัม ฮูเซน แห่งอิรักในยุคปัจจุบัน

ผู้เขียนได้ใช้เวลาศึกษาและค้นคว้าเรียบเรียง ประวัติศาสตร์การปฏิวัติของชนชั้นนายทุน เล่มนี้ขึ้นเพียงเป็นเครื่องเตือนใจคนไทยทั้งหลาย ว่าสังคมจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติได้มนุษย์ในสังคมจะต้องพยายามศึกษาบทเรียน ทางอ้อมด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจกับ วิกฤติการณ์ทางสังคมไทยในเวลานี้ และนำบทเรียนจากประวัติศาสตร์มาปรับใช้อย่างมีสติเพื่อหาหนทางให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงผ่านสังคมไทยอย่างสันติ และยังติดตามด้วยนโยบายการไล่ล่าสังหารคนเสื้อแดงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ทั้งๆ ที่ภาวะวิกฤตของการชุมนุมผ่านไปแล้ว

ประวัติศาสตร์การปฏิวัติชนชั้นนายทุนในประเทศอังกฤษน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจ ผู้คนในสังคมไทยวันนี้ และช่วยกันค้นคว้าต่อยอดกันต่อไปว่าประวัติศาสตร์ของอังกฤษได้ผ่านความ รุนแรงจากการปะทะกันระหว่างฝ่ายกษัตริย์และฝ่ายชนชั้นนายทุนในอดีตที่มีความ รุนแรงมากกว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้อีกหลายร้อยเท่า แต่ทำไมประเทศอังกฤษยังสามารถรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ได้ และได้กลายเป็นต้นแบบหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสามารถพัฒนาให้อังกฤษเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งในโลกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น