สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ความเสมอภาค


..........
ความเสมอภาค เป็นหลักการปกครองอีกหลักหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยต่อจากอำนาจอธิปไตยของปวงชนและบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์
..........
ความเสมอภาค คือความเท่าเทียมกันของคนทุกคน ลัทธิประชาธิปไตยยึดถือหลักธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ แต่มนุษย์แต่ละคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่ เหมือนกัน บางคนแข็งแรง บางคนอ่อนแอ บางคนฉลาดมาก บางคนฉลาดน้อย บางคนมีความสามารถมาก บางคนมีความสามารถน้อย บางคนมีความทะเยอทะยานมาก บางคนมีความทะเยอทะยานน้อยดังนั้น เพื่ออนุวัติตามธรรมชาติของมนุษย์ ระบอบประชาธิปไตยจึงกำหนดว่าเมื่อประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศหรืออำนาจอธิปไตยแล้ว ประชาชนทุกคนจึงมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน ในการแสดงออกซื่งความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้น
..........
ความหมายโดยสาระสำคัญของความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย คือทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการแสดงออกซื่งความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ
..........1
ความเสมอภาคในกฏหมาย (Equality before the low) หมายความว่าทุกคนไม่ว่ากำเนิดใด ศาสนาใดมีฐานะทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองทางสังคมสูงหรือต่ำอย่างใด ย่อมอยู่ภายใต้กฏหมายเดียวกัน อยู่ใต้ระบบศาลเดียวกัน ได้รับการปฏิบัติเดียวกันและได้รับความคุ้มครองจากองค์กรกฏหมายเท่าเทียมกัน ความแตกต่างในกรณีใด ๆ ระหวางบุคคลไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใด
..........2
ความเสมอภาคในการออกเสียง (Equality in vote) หมายความว่าบุคคลแต่ละคนมีสิทธิในการออกเสียงคะแนนในการเลือตั้ง หรือในการแสดงประชามติใด ๆ ได้เพียงคะแนนเดียว (one man one vote) และหมายความว่าคะแนนเสียงของแต่ละคนจะต้องมีน้ำหนัก หรือคุณค่าในการตัดสินผลการเลือกตั้ง หรือแสดงประชามติเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น การแบ่งเขตเลือกตั้งที่ถือเอาเนื้อที่ของเขตเป็นเกณท์ ทำให้เขตการเลือกตั้งซื่งอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คนเสียเปรียบเขตเลือกตั้งในชนบทที่มีประชากรเพียง 500,00 คน คะแนนเสียงของคนในเมืองใหญ่มีผลในการตัดสินน้อยกว่าคะแนนเสียงของคนชนบทถึง 10 เท่า เหต่นี้ศาลจึงตัดสินว่า การเลือกตั้งเช่นนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
..........3
ความเสมอภาคในโอกาส (Equality in opportunity) หมายความว่า คนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการใช้พลังสมองและความสามารถ เพื่อเสริมสร้างและยกฐานะทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมของตนเช่น ให้โอกาสแก่ทุกคนเท่าเทียมกันที่จะได้รับการศึกษา ที่จะได้รับการประกันสังคม ที่จะได้ประกอบกิจกรรมในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมที่จะได้มีงานทำและได้รับการคุ้มครองแรงงาน และจะต้องขจัดระบบผูกขาดซื่งเป็นการทำลายความเสมอภาคในโอกาสของบุคคล เป็นต้น
..........
ในปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยไม่มีความเสมอภาคกัน ทั้งในฐานะเป็นคนไทยและในฐานะเป็นมนุษย์ เพราะลักษณะการปกครองของไทยเป็นระบอบเผด็จการ จึงจำเป็นต้อง "ปฏิวัติประชาธิปไตย" ให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อเปลี่ยนระบอบเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแล้ว ประชาชนชาวไทยก็จะมีความเสมอภาคกันในความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซื่งจะยังผลให้มีความเสมอภาคกันในกฏหมาย ในการออกเสียง ในโอกาส สมกับที่เป็นคนไทยและเป็นมนุษย์
...............................................
ฯฯฯ
.....................................
โรงเรียนประชาธิปไตยแห่งชาติ
.........................................
มนัส เดชเสน่ห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น