สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

การสร้างระบอบประชาธิปไตยให้สำเร็จ

ภูมิเกล้า เดชเสน่ห์


คำปรารภ

ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่สื่งที่จะเกิดขึ้นเอง แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยเปรียบเหมือนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ จึงไม่อำนวยประ
โยชน์ตามต้องการ ขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติจะสร้างระบอบประชาธิปไตยให้
สำเร็จได้ โดยดำเนินการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ซื่งประสานหลักนิยมใน
ลัทธิประชาธิปไตยเข้ากับสภาวการณ์และลักษณะพิเศษของประเทศไทยคือ รักความ
เป็นไท อหิงสาไม่เบียดเบียน และรู้จักประสานผลประโยขน์ เป็นประชาธิปไตยที่
เหมาะสมกับประเทศไทย เป็นหลักสำคัญเบื้องต้น
ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนเรา ทุกสิ่งทุกอยางในคนเราจะสำเร็จได้ด้วยความรู้
ดังพุทธสุภาษิตว่า "ปญฺญา นรนํ รตนํ - ความรู้รอบเป็นดวงแก้วของนรชน"
แต่จะต้องรู้ถูกจึงจะเกิดผลดี ถ้ารู้ผิดก็จะเกิดผลร้ายดังพุทธภาษิตว่า "สุวิชา โน ภวํ
โหติ ทุวิชา โน ปราภโว - ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้ฉิบหาย"
จะสร้างประชาธิปไตย ต้องรู้เรื่องประชาธิปไตย และจะต้องรู้เรื่องประชาธิปไตยให้
ถูกด้วย ถ้าไม่รู้ประชาธิปไตย หรือรู้ประชาธิปไตยผิดๆ ก็ไม่เพียงแต่ไม่สร้างประชาธิป
ไตยเท่านั้น หากจะพาประเทศไปสู่ความล่มจมดอีกด้วย
เราได้เผยแผ่ประชาธิปไตยกันมาก แต่ปรากฏว่า มีการเผยแพร่ประชาธิปไตยผิดๆกัน
มากเหมือนกัน
ความรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง หมายถึงรู้ลัทธิประชาธิปไตยสากลแล้วนำมาใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย กลายเป็นประชาธิปไตยของไทย
เหตุสำคัญที่สุดของความล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยในประเทศไทย ก็คือ
การขาดความรู้เรื่องประชาธิปไตยที่ถุกต้องนั่นเอง
ขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติได้ค้นคว้าความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องประชาธิปไตยและ
จะเผยแผ่ประชาธิปไตยดังกล่าวแก ประชาชนโดยเห็นว่า ถ้าประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างถูกต้องแล้ว การสร้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะสำ
เร็จแน่นอน
โรงเรียนประชาธิปไตยแห่งชาติ
มนัส เดชเสน่ห์ .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น