สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

หลักกฏหมาย


..........
หลักกฏหมาย เป็นหลักการปกครองอีกหลักหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยต่อจากอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ และความเสมอภาค มีผู้เข้าใจผิดว่า การปฏิบัติตามกฏหมายคือเครื่องหมายของระบอบประชาธิปไตย และการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายคือการทำลายระบอบประชาธิปไตย
..........
ความจริงไม่ว่าระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการ ล้วนแต่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ไม่มีระบอบใด ๆ จะอนุญาติให้ละเมิดกฏหมาย การปฏิบัติตามกฏหมายเป็นเรื่องของทุกระบอบ หาใช่เป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบเดียวไม่ ฉะนั้น การปฏิบัติตามกฏหมายจึงหาใช่เครื่องวัดความเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดไม่
..........
กฏหมายย่อมเปลี่ยนแลปงแก้ไขได้เสมอ ตามวิถีทางนิติบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ในระบอบนั้น ๆ กฏหมายฉบับใดถ้ารัฐบาลไม่ต้องการจะปฏิบัติตาม ก็ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฏ หมายฉบับนั้นเสีย เช่น รัฐบาลต้องการจะต่ออายุ ผบ.ทบ. ครั้งที่แล้ว แต่กฏหมายห้ามไว้ ก็แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายนั้นเสีย การกระทำเช่นนี้หาใช่เครื่องหมายวัดความเป็นระบอบประชาธิปไตย หรือความเป็นระบอบเผด็จการ แต่อย่างใดไม่
..........
หรือกฏหมายฉบับใดไม่เป็นธรรมต่อประชาชน และมีการแสดงประชามติคัดค้านกฏหมายฉบับนั้น หรือเรียกร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายฉบับนั้น ก็เป็นการปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง หาใช่เป็น "กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมาย" แต่อย่างใดไม่
..........
การโฆษณาว่า การปฏิบัติตามกฏหมาย คือเครื่องหมายของระบอบประชาธิปไตย และว่าการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายคือการทำลายระบอบประชาธิปไตย และเห็นการแสดงประชามติเป็น "กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมาย" ไปนั้น คือความพยายามของระบอบเผด็จการที่จะให้ประชาชนอยู่ภายใต้การกดขี่ตลอดไป
..........
การปฏิบัติตามกฏหมายไม่ใช่ความหมายของความเป็นระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบเผด็การก็ใช่กฏหมายเช่นกัน และระบอบเผด็จการมักจะเน้นหนักให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่กดขี่ประชาชน เครื่องหมายของความเป็นระบอบประชาธิปไตย คือ การปฏิบัติตามหลักกฏหมาย จะต้องไม่เอากฏหมาย (Law) ไปปะปนกับหลักฏหมาย (Rule of law)
..........
หลักฏหมาย คือหลักนิติธรรมที่ได้รับรองแล้วว่าถูกต้อง เป็นหลักที่ผู้ออกฏหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนต้องยึดถือปฏิบัติตาม แม้ว่าองค์กรนิติบัญญัติ เช่นสภาผู้แทนราษฏรจะมีอำนาจมาจำกัดเสรีภาพของบุคคลได้ก็ตาม แต่กฏหมายนั้นต้องสอดคล้องกับหลักกฏหมาย สภาผู้แทนราษฏรจะออกกฏหมายขัดต่อหลักกฏหมายมิได้
..........
ในประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูยเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น อังกฤษ ศาลมีอำนาจพิจารณาว่ากฏหมายใดขัดกับหลักกฏหมายและเป็นโมฆะ ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สหรัฐอเมริกา มีการบัญญัติหลักกฏหมายไว้ในรัฐธรรมนูญ หลักกฏหมายที่สำคัญ ๆ เช่น
..........(1)
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้สุจริต บุคคลจะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นมีบัญญัติไว้ในกฏหมายแห่งชาติว่าเป็นความผิด
..........(2)
กฏหมายจะมีผลย้อนหลังไปลงโทษบุคคลมิได้
..........(3)
ศาลเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการละเมิดกฏหมายและเป็นความผิดต้องได้รับโทษ ฯลฯ
..........
ระบอบการเมืองใดสามารถออกกฏหมายละเมิดหลักกฏหมายได้ สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะถูกทำลาย เช่น กฏหมาย ปร.42 เป็นต้น นั้นคือเครื่องหมายอย่างหนึ่งของระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยย่อมยึดถือหลักกฏหมายอย่างเคร่งครัด องค์กรนิติบัญญัติของระบอบประชาธิปไตยจะออกกฏหมายโดยละเมิดหลักกฏหมายมิได้
..................................
โรงเรียนประชาธิปไตยแห่งชาติ
........................................
มนัส เดชเสน่ห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น