สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์.


......
บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ เป็นหลักการที่ 2 ของระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักคู่กับอำนาจอธิปไตยของปวงชนซื่งเป็นหลัการที่ 1 ของระบอบประชาธิปไตย.
......
เสรีภาพ คือสิทธิในการคิดและในการกระทำที่ปราศจากการพันธนาการไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางส่วน ตัว หรือทางการเมือง สิทธิทางส่วนตัว เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการหาความสุข ฯลฯ สิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิในการเลือกลัทธิทางการเมือง สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการเปลี่ยนรัฐบาล ฯลฯ การที่บุคคลใช้สิทธิโดยปราศจากพันธนาการ คือบุคคลมีเสรีภาพ........................................
......
บุคคลย่อมมีเสรีภาพไม่ว่าภายใต้ระบอบการเมืองใด ๆ เพราะบุคคลไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากเสรีภาพอย่างสิ้นเชิง ต่างแต่ว่าเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยในรูปใด ๆ เป็นเสรีภาพบริบูรณ์ เช่น ในประเทศสวีเดนเป็นเสรีภาพบริบูรณ์ เพราะ สวีเดนเป็นระบอบประชาธิปไตย ไทยเป็นระบอบเผด็จการ...............................
......
เสรีภาพบริบูรณ์นั้น ไม่ใช่บริบูรณ์อย่างไม่มีขอบเขต แต่บริบูรณ์ภายในขอบเขต ถ้าเลยขอบเขตก็กลายเป็นไม่มีเสรีภาพ เช่น ผู้ขับรถยนต์มีเสรีภาพสมบูรณ์ในการขับรถยนต์ตามถนนและตามกฏจราจร ถ้าขับรถยนต์ออกนอกถนนหรือไม่ถือกฏจราจรก็ไม่มีเสรีภาพในการขับรถยนต์ เสรีภาพบริบูรณ์ภายในขอบเขต คือหลักธรรมชาติของเสรีภาพ และขอบเขตของหลักเสรีภาพบริบูรณ์ ฉนั้น คติที่ถือว่าเสรีภาพที่บริบูรณ์ นั้นคือเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตจึงเป็น คติผิดธรรมชาติ จึงไม่ใช้คติของหลักประชาธิปไตย แต่เป็นคติของลัทธิอนาธิปไตย การปฏิบัติตามลัทธิอนาธิปไตย คือการทำลายเสรีภาพนั้นเอง..............
......
ในบรรดาเสรีภาพทั้งปวงนั้น สรีภาพทางความคิดเป็นรากฐาน คนเราถ้าไม่มีเสรีภาพทางความคิด ก็เท่ากับไม่มีเสรีภาพและเท่ากับหมดความเป็นคน ฉนั้น ระบอบประชาธิปไตยซื่งยึดถือหลักธรรมชาติของเสรีภาพ จึงทำให้เสรีภาพบริบูรณ์แกบุคคลในการนับถือศาสนา และเชื่อถือลัทธิการเมืองในขอบเขตที่ไม่กระทำอันขัดต่อกฏหมายและศิลธรรม.....
......
ในระบอบประชาธิปไตย การที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีย่อมทำให้ได้มาซื่งแนวคิดที่ดีที่สุด อันจะส่งผลให้ได้มาซื่งนโยบายที่ดีและนำความผาสุขมาสู่คนส่วนรวม และ
การให้บุคคลมีเสรีภาพทำให้บุคคลเกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยซื่งบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ประชาชนจึงมีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบวินัยด้วยความสมัครใจ....................................................................
......
อำนาจอธิปไตยเป็นหลักคู่กับเสรีภาพในฐานะที่เสรีภาพขึ้นต่ออำนาจอธิปไตย เพราะผู้ปกครองย่อมให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แก่ตนเองเสมอไป ดังนั้นในระบอบเผด็จการซื่งอำนาจอธิปไตยเป็นของชนส่วนน้อย ชนส่วนน้อยจึงมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ และในระบอบประชาธิปไตยซื่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน บุคคลทั่วไปจึงมีเสรีภาพบริบูรณ์...........
......
ในประเทศไทยปัจจุบัน อำนาจอธิปไตยเป็นของกลุ่มผลประโยชน์ผูกขาดซื่งเป็นชนส่วนน้อยเสรีภาพอย่างเต็มที่จึงมีเฉพาะบุคคลในกลุ่มผลประโยชน์ผูกขาดเท่านั้น บุคคลทั่วไปขาดเสรีภาพอย่างมากมาย ดังนั้นจึงต้องทำการ "ปฏิวัติประชาธิปไตย" เปลี่ยนอำนาจอธิปไตยของชนส่วนน้อยมาเป็นของปวงชนเพื่อสรีภาพบริบูรณ์จะได้มีแก่บุคคลทั่วไปอย่างเสมอหน้ากัน...............................................................................
.......................................
โรงเรียนประชาธิปไตยแห่งชาติ..................
.................................................
มนัส เดชเสน่ห์.....................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น