สนับสนุนการทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยของชาวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม่

ชื่อบัญชี นปช.แดงเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02 0012142 65 7 ( มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 ท่าน )

ติดต่อเรา deangchiangmai@gmail.com

ราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน บล็อค นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชนรุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม เรา “ แดงเจียงใหม่ “ ได้สร้างเวปบล็อคไว้ 2 ที่ คือที่นี่ “ แดงเจียงใหม่” สำหรับการบอกกล่าวในเรื่องทั่วไป และอีกที่หนึ่งคือ “ Daeng ChiangMai “ สำหรับข่าวสารที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการรับรู้ข่าวสารในการร่วมทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชน


เชิญร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันครับ
“แดงเจียงใหม่” " Daeng ChiangMai "

รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ ต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบ สร้างขวัญกำลังใจและความสุขเพื่อปวงชน

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : สมุดปกขาวโดยสำนักกฎหมาย Amsterdam & Peroff การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ . ไพร่สู้บนเส้นทาง ๗๘ ปี ประชาธิปไตย ( ๒๔๗๕ - ๒๕๕๓ ) จรรยา ยิ้มประเสริฐ Voter's Uprising Thai

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

ทฤษฎีไร้ระเบียบ.....โดย ภู

มารู้จัก ลัทธิไร้ระเบียบ กัน

ทฤษฎีไร้ระเบียบ ที่มี่ชื่อเรียกว่า Chaos theory ความจริงเป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์แขนงหนึ่ง

ที่ศึกษาถึงกฎเกณฑ์และคุณสมบัติของปรากฏการณ์ทางวัตถุ ในทางฟิสิกส์

เคมี และชีววิทยา ที่มักเกิดความยุ่งเหยิงขนาดเล็ก ๆ ขึ้น

ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่เป็นไปตามภาวะที่ควรจะเป็น ตามปรกติทั่วไป อันมีความเป็นระเบียบ

เป็นลักษณะพื้นฐาน กล่าวคือ สรรพสิ่งเคลื่อนไหวไปตามกฎทางธรรมชาติ

แต่บางสภาวะก็จะมีสภาพที่ผิดธรรมชาติขึ้น กล่าวคือ

ไม่สามาระอธิบายปรากฏการณ์ที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทั่วไปได้ ต้องใช้ Chaos theory

มาอธิบาย ทฤษฎีนี้ เริ่มต้นโดย Henri Poincaré (1854-1912) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส

เป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะ ใช้ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์เฉพาะ

ของความยุ่งเหยิง (ความไร้ระเบียบไม่เป็นไปกฎเกณฑ์ทั่วไป) ขนาดเล็ก ๆ

ที่เกิดขึ้นในระบบ (โครงสร้างที่เป็นระเบียบ) ขนาดใหญ่เช่นเดียวกีบ ควันตัมฟิสิกส์

(Quantum Physics) ที่มุ่งศึกษาถึง สสารและพลังงาน ในขอบเขตที่เล็กที่สุด ในระดับ

อะตอม และอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม

รากฐานลัทธิไร้ระเบียบ

ทฤษฎีไร้ระเบียบ อธิบายปรากฏการณ์เฉพาะในสภาพจำกัด

ที่เกิดขึ้นข้างเคียงกับปรากฏการณ์ทั่วไป ในขอบเขตกว้างขวาง

ควันตัมฟิสิกส์อธิบาย คุณสมบัติของภาวะที่เล็กที่สุดของสสารและพลังงาน

ที่เรียกว่า อนุภาค” (particle) และสรุปเอาว่า อนุภาค

นี้เป็นสาระสำคัญที่เป็นแก่นสารของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ต่อมาจึงเกิด

ทฤษฎีบิ๊กแบงค์ (the Big Bank theory) ซึ่งสรุปเอาว่า

จุดเริ่มต้นของจักรวาลมาจากการแตกตัวออกอย่างฉับพลันของสิ่งที่เรียกว่า สาระหนึ่งเดีย

หรือ “the Singularity” ขนาดจิ๋ว ทฤษฎีบิ๊กแบงค์ นี้ได้รับการคัดค้านอย่างรุนแรงจาก

นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ อัลบิร์ดไอสไตน์ ผู้นำเสนอทฤษฎีสัมพันธภาพ ที่ระบุว่า การเกิด

ดำรงอยู่ และเป็นไปของวัตถุทั้งหลาย (ฟิสิกส์)

ล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์แห่งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสสารและพลังงาน

(ความสัมพันธ์ที่แลกเปลี่ยนกันไปมาของลักษณะสองด้านของวัตถุในรูปของสสารและพลัง

งาน) แต่ ทฤษฎีบิ๊กแบงค์อันอ้างอิง ควันตัมฟิสิกส์นี้

ได้รับการประกาศการยอมรับอย่างเป็นทางการจากศาสนจักรโรมันคาร์ธอลิก

โดยเห็นว่า “the Singularity” นั้นสอดคล้องกับ

วิธีคิดอภิปรัชญาของของศาสนาคริสต์นั่นเอง

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 มีผู้นำ Chaos theory และ Quantum physics

ที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้ เอามาประกอบกันใช้เป็น ทฤษฎีทั่วไปทางสังคม

เรียกว่า ลัทธิไร้ระเบียบโดยนักลัทธินี้เชื่อว่า สรรพสิ่งบนโลกมีเกิด มีดับ

ที่เริ่มจากความระเบียบ แล้วก้าวไปสู่ ความไร้ระเบียบ ในที่สุด หมุนเวียนอยู่เช่นนี้

(หมุนเวียนเป็นวงกลม) สังคมก็เช่นกัน

เมื่อพัฒนาไปจนถึงที่สุดแล้วก็จะมีวิกฤติอันสภาวะยุ่งเหยิงของความไร้ระเบียบจะมีความรุน

แรง เป็นหายนะต่อสังคมและอารยธรรมมนุษยชาติครั้งแล้วครั้งเล่า

เมื่อเห็นถึงกลียุคเช่นนี้แล้ว

แต่การจะไปปะทะหยุดยั้งการก้าวหน้าไปสู่ความวินาศนของสังคมเป็นส่งที่ทำได้ยาก

อย่างไรก็ตามก็มีทางออก เมื่อหยุดยั้งมันไม่ได้ก็ปลีกตัวออกมาจากมัน

(สังคมแนวหลักที่กำลังจะพินาศฉิบหาย)เสีย มารวมตัวกันตั้งเป็น ชุมชนเกษตร

ที่พึ่งตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมภายนอกที่กำลังวุ่นวาย ไร้ระเบียบ กำลังจะพินาศ

เช่นนี้เท่านั้น มนุษย์จึงจะรอดพ้นความวิบัติไปได้

การที่ ลัทธิไร้ระเบียบเอา 2 ทฤษฎีฟิสิกซ์สำคัญทางมาประกอบกัน

แล้วนำเสนอเป็นทฤษฎีทางสังคม ทำให้ ดูมีความขลังและเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุด

ที่เสนอให้ ยึดกุมเอา ความไร้ระเบียบเป็นสรณะเป็นด้านหลัก

และกำหนดให้ ความมีระเบียบเป็นด้านรองนี้ ขัดแย้งกับทัศนะวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ถือว่า

ความมีระเบียบ นี้เป็นด้านหลักของการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งในจักรวาล และมีการเกิด

การดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงนี้

เป็นไปกฎมูลฐานทางวัตถุ การเกิด และการดำรงอยู่

เป็นการเคลื่อนไหวอย่างสะสมเชิงปริมาณ (ใช้เวลายาวนาน) และการเปลี่ยนแปลง

เป็นการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันในเชิงคุณภาพ(ใช้เวลาสั้น) แน่นอนว่า

การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างฉับพลันนี้ ย่อมเป็นการสิ้นสุดลงของคุณภาพเก่า

และเป็นการเกิดขึ้นของคุณภาพใหม่ในเวลาเดียวกัน ภาวะยุ่งเหยิง หรือ

ความไร้ระเบียบของคุณภาพเดิมย่อมเกิดขึ้นในระยะเวลาคาบเกี่ยวของการดับสิ้นกับการเกิ

ดขึ้นม่าใหม่

แต่ความไร้ระเบียบนี้จะไม่ดำรงอยู่เมื่อคุณภาพใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วและพัฒนาต่อไป

ความยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ จึงเป็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งภายในของคุณภาพเก่า

ก่อนการแตกดับที่มีระยะเวลาสั้น ๆ และในขนาดเล็ก ๆ เท่านั้น

หาใช่ปรากฏการณ์ขนาดใหญ่ที่กินระยะเวลายาวนานที่มีผลกระทบอย่างสำคัญ

ต่อคุณภาพใหม่ที่เกิดขึ้นและพัฒนาต่อมาไม่ เรียกอีกอย่างได้ว่า ความไร้ระเบียบ

ก็คือ อาการข้างเคียงของการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ นั่นเอง ตัวอย่าง

กรณีการเรียกร้องประชาธิปไตยในอิยิปต์ สังคมอิยิปต์เกิดความวุ่นวายก่อนที่ มูบารัค

จะลาออก พอเขาลาออกตามข้อเรียกร้องแล้วแล้ว ความเรียบร้อยเป็นระเบียบก็กลับคืนมา

เป็นต้น เป็นอย่างนี้ทุกสังคมตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

หาได้มีภาวะวุ่นวายเป็นนิจนิรันดรไม่

อย่างไรก็ตามผลของลัทธิไร้ระเบียบ ทำให้

ปฏิเสธความสามารถของมนุษย์ที่จะดัดแปลงตนเองและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณต่อตนเอง

ซึ่งหมายถึงการปฏิเสธที่จะกระทำใด ๆ ในการแก้ไขระเบียบที่เป็นความขัดแย้ง

(จัดระเบียบใหม่) เนื่องจากพวกเขาคิดไปเองว่าจะไม่เกิดประโยชน์อันใด เพราะ

ระเบียบใหม่ ก็จะนำไปสู่ ความไร้ระเบียบ ในที่สุดอยู่ดี สู้ปล่อยให้มันเป็นไปเองดีกว่า

นี่เป็นที่มาของคำขวัญของขบวนการนี้ที่ว่า เพียงแต่คิดก็ชนะ...

ดังนั้นลักษณะสำคัญของลัทธิไร้ระเบียบ ก็คือ การเชิดชูอดีต อดีตจึงดีกว่าปัจจุบัน

สิ่งที่ลัทธินี้นำเสนอก็คือ ยุติการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

หากหยุดนิ่งหรือถอยหลังได้ก็จะพบกับสภาวะไร้ระเบียบที่เลวร้ายช้าลง

หรืออาจหลุดพ้นจากความวิบัติไปได้ แต่ถ้าหากยังอยากจะแตะต้อง ระเบียบหรือ

โครงสร้าง ที่เป็นปัญหานั้น ก็ให้ใช้ การคิดฝัน (intuition) หรือ ทฤษฎีจิตย้ายวัตถุ

มาจัดการก็เป็นอันใช้ได้ ลัทธิไร้ระเบียบที่ดูเป้นวิทยาศาสตร์นี้ จึงเปิดเผยตนเองออกมา

กลายเป็น ทรรศนะแบบจิตนิยมซึ่งตรงกันข้ามกับ ทรรศนะแบบวิทยาศาสตร์

ที่เป็น วัตถุนิยมอันถือว่า การละทิ้งการกระทำที่เป็นจริงต่อระเบียบที่เป็นความขัดแย้งนี้

ถือได้ว่าเป็น การยอมจำนนลัทธไร้ระเบียบมีทัศนะ จิตกำหนดวัตถุกำหนดให้ จิต

เป็นด้านหลัก ดังนั้นจึงเป็น จิตนิยมคล้ายกับ ลัทธิเอ๊กซิสตองเชียลอสม์ (existentialism)

ของ Søren Kierkegaard (1813-1855) และ Jean-Paul Sartre (1905-1980)

ลัทธิไร้ระเบียบ เป็นปีกขวาของลัทธิอนาธิปไตย เพราะ รัฐก็คือ รูปลักษณ์หนึ่งของ

ระเบียบ ลัทธิไร้ระเบียบ จึงมีเนื้อหาคล้ายกับลัทธิอนาธิปไตยในเชิงทัศนะ

แต่แตกต่างกันในจุดยืนและวิธีการ ลัทธิไร้ระเบียบนี้ จึงสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น

ลัทธิฉวยโอกาสอนาธิปไตยชนิดหนึ่ง ที่มีรูปแบบคล้ายก้าวหน้า

แต่เนื้อหาถอยหลังโดยสิ้นเชิง นำเสนอลัทธิยอมจำนน ไม่ใช้กำลังกายภาพไปต่อสู้กับระบบ

(ความเป็นระเบียบ) ที่ตนเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือกำลังพาให้มนุษย์ไปสู่ความวิบัติ

โดยเสนอให้ต่อสู้ด้วย กำลังจิตภาพ - เพียงแต่คิดก็ชนะ...

ผู้ประสิทธิ์ประสาท ลัทธิไร้ระเบียบ คนสำคัญของเมืองไทยก็คือ ชัยวัฒน์ ถีระพันธ์,

ยุค ศรีอาริยะ และ ประเวศ วสี เป็นต้น เพื่อให้ได้สาระความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ขอแนะนำให้ลองไปศึกษาความคิดของพวกเขาดู ................ภู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น